new creation

March 2020 THEATRE E9 KYOTO
Fri. 27 19:30
Sat. 28 14:00 / 17:00
Sun. 29 13:00 / 16:00

sanyamashita2020_omote
Direction and Choreography Zan Yamashita
Performer Nozomi Kikuchi, Hiroyuki Kozaka, Shunichi Sasaki ( Doryoku CLUB )

Ryota Hatanaka, Ryo Mikuriya
Shintaro Murakami (Yuguresha Yowaotoko UNIT)

Sound Takuro Oshima
Management Sayo Nakayama
Advance booking e9invitation@gmail.com